مسیحا اصلانی📽🎭🎨 @masihaaslani

•دانش‌آموخته بازیگری• Actress Dress disganer 🧵 @masiha_clothes_ma ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد ميتَرسُم از اون لحظه كه ديوونه نباشي

2.4k Followers 970 Following 350 Posts