پرنیا انوری||فمینیست @parnia.anvari_art

parnia anvari ♀️=♂️ ♥️💍 iranian painter & photographer🎨📷 #self_taught ◇قبول سفارشات شما از طریق تلگرام 'هنر یعنی دنیایی خالی از یکنواختی'🌈 #خود_آموخته

3.2k Followers 4.5k Following 85 Posts