Sobhan Mirmoghaddam (@bahman_so)

Jan 2019

۴ بهمن تو یک روز برفی، چندی بعد از فوت عزیزان گوش بریده و گمشده و نزدیک به جامی نه چندان جهانی، در آستانه هزاره ای جدید و امید پدرانمان به گفت و گوی تمدن ها و غیر تمدن ها در بیمارستانی خصوصی در تهران به دنیا اومدم. باشد تا همه در قامت مسیح برای رسیدن به هدف مشترکمان تلاش کنیم.

28 comments