ساحل @sahel_jahanbin

****** «آفریدن: این است نجاتِ بزرگ از رنج‌ و مایه‌یِ آسایشِ زندگی. اما رنج و دگرگونی بسیار باید تا آفریننده‌ای در میان آید.» فریدریش نیچه ******

1.5k Followers 996 Following 53 Posts